Mateřská škola Lipová, Mládežnická 17, Litoměřice

MŠ Mládežnická Litoměřice, čelo budovy text

Aktuality

Žádné události v kalendáři.

provoz mateřské školy od 10.05.2021

Od pondělí 10. 5. 2021 se mohou, ve své kmenové mateřské škole a bez omezení, vzdělávat všechny naše děti.

Těšíme se na vás, zaměstnanci školy

Doprovázejí osoby dětí uvnitř budovy, stále s ochranou úst. Děkujeme vám.

Informace k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Informace k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 12. 4. 2021 mohou k prezenční výuce:

a) děti, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,

b) děti tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (děti ze tříd s upraveným vzdělávacím programem) a děti, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání a zákonní zástupci doloží potvrzení o zaměstnání.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. Je potřeba při příchodu do mateřské školy počítat s 20 minutovým zdržením vždy v pondělí a ve čtvrtek, kdy je dítě povinno v mateřské škole podstoupit antigenní test na přítomnost COVID-19 za účasti zákonného zástupce. V případě negativního výsledku je dítěti umožněna prezenční výuka, v případě pozitivního výsledku zákonný zástupce si dítě zákonný zástupce odvádí ze školy a kontaktuje svého pediatra.

Povinnost testování je splněna, pokud dítě:

a) podstoupilo ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. (Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku.)

b) pokud dítě doloží, že - prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

  • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

  • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

Na děti rodičů vybraných profesí, které mohou k prezenční výuce do mateřské školy, se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání včetně školního stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Děti budou rozděleny do skupin po 15 dětech a tyto budou neměnné po celou dobu platnosti tohoto opatření.

Mrg. Monika Mejtová, ředitelka

uzavření mateřské školy

Vážení rodiče, od 1. 3. 2021, dle USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200, jsou všechna pracoviště Mateřské školy Litoměřice uzavřena.

Dle USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření, mohou, od 1. 3. 2021, do své kmenové mateřské školy přivést své děti pouze:

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

zaměstnanci obecní policie,

zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějšíchpředpisů,

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

zaměstnanci Finanční správy České republiky,

příslušníky ozbrojených sil,

zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, (to znamená, kteří zabezpečují péči žáků ve škole U Stadionu a našich mateřských škol Mateřské školy Litoměřice),

zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

zaměstnanci zařízení školního stravování,

zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

zaměstnanci České pošty, s. p.

starostové obcí,

zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městského úřadu nebo magistrátu obce s rozšířenou působností.

zaměstnanci a soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem a okresních soudů v jeho působnosti na území Ústeckého kraje,

zaměstnanci a státní zástupci Krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho působnosti na území Ústeckého kraje.

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

Zpravodaj

Výsledky inspekce v MŠ

3.6.2016 - Koncem května proběhla v naší školce inspekce České školní inspekce - Ústecký inspektorát. S výsledky se můžete seznámit v následujících dokumentech:

| webmaster: Viktor Matys | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |